» Tabakskerverij Schuckink Kool
Foto Tabakskerverij Schuckink Kool
Opgericht 1833

Uit het verslag van Cor Castricum

100 jarig jubileum 1933

De eerste man die zich in Beverwijk in de tabaksindustie stortte, was geen Beverwijker, maar een in de eerste helft van de 19e eeuw het oorlogsgeweld ontvluchtende Belg genaamd P.Schuckink Kool. Hij vestigde zich aan de Breestraat op nummer 90 en begon daar een tabakskerverij waar het ruwe tabaksblad werd verwerkt tot voornamelijk rook en pruimtabak.

Van de 19e –eeuwse geschiedenis van dit bedrijf is helaas weinig bekend.wat we wel weten is dat het bedrijf ooit de naam stoomtabakskerverij heeft gekregen.

Sedert 1905 is de her Frederik Hendrik Wijnveldt de nieuwe directeur. In 1932 wordt kantoor en fabriek verplaatst naar Koningstraat 75.

Na het overlijden van de heer Wijnveldt in 1944 wordt Richard Theodorus Doorn de nieuwe directeur van de N.V.en wordt Pieter Donker tot commissaris benoemd. Dit mocht evenwel de toekomst van het bedrijf niet zeker stellen want een jaar later al verkeert het bedrijf in liquidatie, waarna per 1 Mei 1946 het bedrijf wordt opgeheven.

De IJmuider Courant van 3 Juli 1933 wijdt een artikel aan het eeuwfeest van het op dat moment

Tot de Tabakskerverij N.V.Schuckink Kool gegroeide bedrijf, dat de titel draagt

Een eeuwfeest in het zakenleven

Op de 10den Juli a.s. herdenkt de N.V.Tabakskerverij v/h P.Schuckink Kool een merkwaardig jubileum. Het zal dan honderd jaar geleden zijn dat de heer P.A.Schuckink Kool deze bekende zaak stichtte . Het was een woeligen tijd , in de woeligen dagen van den strijd met Belgie, dat de heer P.A.Schuckink Kool den moed had te Beverwijk een tabakskerverij te stichten, die een eeuw lang niet alleen stand zou houden , maar die bovendien bestemd was om uit te groeien tot een krachtige onderneming, die alom in den lande om haar echte, ouderwetsche degelijkheid een groote reputatie geniet.

De moed en ondernemingsgeest van den stichter werd beloond , want na een eeuw bloeit zijn zaak nog altijd krachtig. Honderden Kennemerlanders kunnen zich den winkel van Kool zooals de zaak alom bekend stond, nog best herinneren, dien winkel met zijn gezellige ouderwtsche pui, met zijn niet minder genoeglijk interieur met glimmende koperen schalen en de blauwporceleinen tabakspotten. Duizenden zijn vooral op de Zaterdagavonden dien winkel binnengegaan, om de tabak van Kool te koopen niet allen, maar ook om even een praatje te maken met nu wijlen Jan Mul, die als het ware bij de zaak behoorde. Het zijn herinneringen aan lang vervlogen dagen, die bij menigeen opwellen, als hij van dit eeuwfeest verneemt.

In 1905 zette de heer F.H.Wijnveldt, de tegenwoordige directeur, de zaak onder den zelfden naam en met groote energie voort, De jaren snelden voort, de eischen werden grooter, de oude zaak bleef niet verwijlen bij datgene, wat als het ware bij een andere tijd behoorde. Integendeel, zij paste zich volkomen bij den modernen tijdgeest aan en toen de oude kerverij het zozeer versnelde tempo in den aflevering der orders niet meer kon bijhouden en te klein werd, verrees aan de Koningstraat achter dien gezelligen ouden winkel(nu pand van de Gruyter) een flinke nieuwe fabriek , voorzien van de moderne machinerieen en van een perfecte outilage. Dit gebeurde in 1931, een jaar van slapte in alle bedrijven. Het stellen van deze daad kwam de ongunst der tijden betreft, merkwaardig overheen met de stichting van een eeuw geleden.

Het geheim hebben wij reeds hiervoor genoemd, handhaving van de ouderwetsche degelijkheid in de kwaliteit der produkten, die steeds als hoogste norm in dit nu welhaast eeuwige bedrijf heeft gegolden en nog steeds geldt.

Het zal dan ook deze oude Beverwijksche zaak op den 10 den juli niet aan belangstelling ontbreken. De clientele wordt in den eerste plaats bij de herdenking van dit jubileum niet vergeten. In de eersteplaats werd ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan een nieuw serie-merk in den handel gebracht, terwijl voorts voor de regelmatige rookers van Schuckink Kool’s tabakken mooie cadeaux beschikbaar worden gesteld, geschenken waarvan de gelukkige bezitters nog jarenlang plezier kunnen beleven


1 maart 1940

de heer A.Kors viert zijn 25 jarig jubileum bij Schuckinck Kool

Mijn vader is geboren in 1902 heeft 35 jaar gewerkt bij de firma en ik hoor hem nog zeggen toen ik 15 was moest ik altijd veel geld naar de bank brengen voor de zaak.

Zijn pinken waren krom gegroeid door het sigaren rollen

Lenie Kors (Dochter)


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
BINNENHOF

  • WIE HEEFT ER NOG ANDERE ETIKETTEN OF SIGARENBANDEN DAN DIE ALS AFGEBEELD ZIJN

RIDDERHOF SIGAREN MAJO

  • RIDDERHOF ETIKETTEN WIE HEEFT ER NOG ANDEREN OF kOPIEEN HIER VAN

BeverwijK Tabaksindustri

  • BOEK OVER DE BEVERWIJKSE TABAKSINDUSTRIE 1833-1971 IS UIT. HET BOEK IS TE KOOP VOOR 10.OO EURO OF EVENTUEEL TE LEVEREN OP EEN RUILBEURS VERZENDING NEDERLAND 3.65 EURO ---

Sigarenfabriek Beverwijk

  • Meer weten over de Tabaksindustrie van Beverwijk bezoek dan ook mijn andere website. http://members.ziggo.nl/henkies Emailadres : henkies@ziggo.nl

GOUDA VREUMINGEN

  • VAN PUNTZAK TOT BANDEROL Dit 107 bladzijden tellende boek is rijkelijk geïllustreerd met vele sfeervolle foto's, verhalen uit het verleden betreffende de zaak, de tabaksgeschiedenis van Gouda, tabak in de 2de WO en verhalen en anekdotes van klanten. Prijs 15 euro en alleen te koop in de tabakszaak van Van Vreumingen, Wijdstraat 20 te Gouda.

Ned Tabakshistorie

  • Stichting Nederlandse Tabakshistorie www.tabakshistorie.nl

Copyright 2002-2019